توسعه پایدار

تلاش در جهت ریشه کنی فقر مطلق
ایجاد نظام‌های حفاظتی اجتماعی مناسب و انجام اقدامات اجرایی مناسب برای تحقق آن ها
تلاش در راستای ایجاد ارزش افزوده و نیز خلق ارزش با ایجاد ذهنیت کارآفرینی و اشتغال پایدار
تضمین دسترسی افراد شاغل به مسکن مناسب، و ایمن
بازسازی سازه‌های ناایمن
فراهم کردن امکان دسترسی به سامانه های نقل و انتقال قابل دسترس و پایدار، ایمن و مقرون به صرفه
افزایش شهرسازی پایدار بر پایه تکنولوژی‌های نوین با تکیه بر پاسداشت میراث فرهنگی منطقه
افزایش امکان دسترسی به علم، فناوری و نوآوری
افزایش همکاری‌های درون و برون گروهی به منظور ایجاد هم‌افزایی و کاهش هزینه‌ها
برنامه‌ریزی و اجرای تولید و مصرف پایدار با الگو برداری از صنایع پیشرو
دستیابی به مدیریت پایدار و استفاده موثر از منابع طبیعی
کاهش سرانه هدر رفت و  تحقق مدیریت پایدار زیست محیطی در چارچوب استانداردهای بین المللی
کاهش تولید مواد زاید از طریق برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه و احیای چرخه بازیافت
آگاه سازی جامعه پیرامون توسعه و سبک‌های زندگی پایدار و هماهنگ با محیط زیست
تضمین حفاظت و احیاء محیط‌های خاکی و آب های شرب درون بوم و همین طور استفاده پایدار از خدمات این بوم سازگان ها در راستای الزامات ملی و توافق‌های بین‌المللی
تلاش در راستای احیای محیط‌های پیرامونی فرسوده شده
مبارزه با بیابان زایی و احیای سرزمین و خاک فرسوده
سیاست‌گذاری و تلاش در راستای افزایش سهم انرژی‌های پاک و تجدید پذیر
تسهیل دسترسی به فناوری و امکان پژوهش در حوزه ی انرژی پاک و تجدید پذیر
سرمایه گذاری در تولید زیر ساخت های انرژی و دسترسی به فناوری تولید انرژی پاک
ایجاد زیر ساخت‌های پایدار برای حمایت از توسعه اقتصادی و رفاه انسانی با تمرکز بر دسترسی مقرون به صرفه و منصفانه برای همه
تلاش در راستای صنعتی شدن پایدار و فراگیر و افزایش چشمگیر سهم صنعت از اشتغال و تولید ناخالص داخلی
تسهیل دسترسی فعالیت های تجاری کوچک به خدمات مالی و ادغام تجارت‌های کوچک در بازارها و زنجیره‌های ارزشی
به روزرسانی زیرساخت‌ها و احیای صنایع فرسوده و از کارافتاده
تلاش در راستای گسترش پژوهش‌های علمی-صنعتی و نزدیکی صنعت و دانشگاه
حفظ و تداوم رشد سرانه اقتصادی بر مبنای ارتقای رشد تولید ناخالص ملی
افزایش بهره‌وری اقتصادی از طریق تکمیل زنجیره ارزش و استفاده از فناوری‌های به روز شده و نوآوری
تمرکز بر بخش‌های دارای ارزش افزوده بالا از نظر کاری و یا اشتغال نیروی انسانی
ترویج سیاست های توسعه محور در راستای حمایت از کارآفرینی و تولید منجر به اشتغال پایدار
تلاش در راستای جدا سازی رشد اقتصادی از تخریب زیست محیطی