ساختار سازمانی

 

اعضای هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره
حسین فرزان اصل
عضو موظف هیئت مدیره
فرهنگ دادخواه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
محمد مسعود سمیعی نژاد
نایب رئیس هیئت مدیره
حمید رضا رفیعی
رئیس هیئت مدیره
سید حسام شمس عالم