شرکت گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان

حیطه فعالیت :در حال حاضر عمده فعالیت شرکت در بازاریابی و فروش املاک ( شامل تملیکی) شرکت مادر و شرکتهای زیر مجموعه متمرکز می باشد.
سرمایه شرکت در حال حاضر ۳۰۰ میلیارد ریال می باشد.