شرکت توسعه ساختمانی پارسیان

درتاریخ 1383/12/25 شرکت توسعه ساختمانی پارسیان آثار”، از شرکتهای اصلی شرکت سرمایه گذاری پارسیان و در جهت ماموریتهای تعریف شده تحت شماره 243019 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران با سرمایه اولیه 10 میلیارد ريال به مدت نامحدود به ثبت رسید و از ابتدای سال 1384 فعالیت خود را آغاز نمود. حسب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1384/02/20 نام شرکت به توسعه ساختمانی پارسیان (سهامی خاص) تغییرو باستناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1385/10/27 مرکز اصلی شرکت به تهران خیابان شیخ بهائی شمالی، بالاتراز میدان شیخ بهائی ، پلاک 79 (49 قدیم) انتقال یافت.

سرمایه شرکت و تغییرات آن از بدو تاسیس تاکنون

شرکت با سرمایه 10 میلیارد ريال (منقسم به ده میلیون سهم یکهزار ريالی با نام) فعالیت خود را آغاز نمود لکن به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1386/02/11 و هیأت مدیره مورخ 1387/03/29 سرمایه شرکت از مبلغ 10 میلیاردريال به مبلغ 200 میلیارد و سپس به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/06/28 و هیأت مدیره مورخ 1389/09/13 سرمایه شرکت از مبلغ 200میلیارد ريال به مبلغ 500 میلیارد ريال منقسم به پانصد میلیون سهم یکهزار ريالی با نام که تماماً پرداخت شده (از طریق آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران) افزایش یافت.

حیطه فعالیت ( فعالیتهای اساسنامه ای)

– انجام امور ساختمانی و عمرانی و کلیه عملیات مشابه آن .
– خرید و فروش مصالح و لوازم و اموال منقول به منظور فوق و ایجاد واحدهای مسکونی ، تجاری و اداری در جهت افزایش بهره دهی مالی و یا انجام بهره برداری اقتصادی و تجاری از آنها .
– انجام خدمات مشاوره ، طراحی ، برنامه ریزی ، مدیریت اجرا، پیمانکاری ، نظارت بر اجراو خرید و فروش.
– نگهداری واحدهای اداری ، تجاری و مسکونی و ارائه سرویسهای خدماتی ، تعمیراتی و مدیریت به متقاضیان .
– انجام هر گونه عملیات مجاز تجاری ، بازرگانی اعم از صادرات خدمات فنی و مهندسی و واردات و خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در شرکتها و بانکها و موسسات تجاری و به طور کلی اجرای کلیه عملیات و معاملات مجاز مرتبط با موارد فوق .

 

تلفن شرکت توسعه ساختمانی پارسیان :  ۸۸۶۰۴۴۳۳,۳۴ ۰۲۱