معاونین و مدیران


معاون اقتصادی و امور مجامع
بهرنگ بنائی
b.banaei@parsian-invest.com

معاون سرمایه‌گذاری و فناوری
محمدجواد نیری
nayyeri@parsian-invest.com

معاون مالی و اداری
فرهنگ دادخواه
dadkhah@parsian-invest.com

مدیر ارزیابی و کنترل پروژه‌ها
مهرعلی اقبالی
Eghbali@parsian-invest.com

مدیر امور اداری و پشتیبانی
عبدا… رضایی
Rezaei@parsian-invest.com

مدیر مالی
زهره رضوی اردستانی
Razavi@parsian-invest.com

مدیر امور حقوقی
مهدی امینی
Amini@parsian-invest.com

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
سیدجواد رضوی
Razavi@parsian-invest.com

مسئول دفتر مدیرعامل
معین شاکری
Shakeri@parsian-invest.com

کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری
حسین حیدری رومی
Heydari@parsian-invest.com

کارشناس تاسیسات
ابوالفضل منصوری
Mansouri@parsian-invest.com