صنعت سنگ آهن در جهان

بررسی وضعیت صنعت سنگ آهن در ایران و جهان

سنگ آهن چیست؟
سنگ آهن عنصري فلزي است و 5 درصد از پوسته زمین را در بر گرفته است. این عنصر به راحتی اکسیده
می شود و به تنهایی خیلی محکم نیست و براي افزایش استحکام آن جهت استفاده در بخش هایی چون
ساختمان سازي، آلیاژ آن با استفاده از عناصر بسیاري تهیه می شود. سنگ آهن ماده اولیه تولید فولاد است
و 98 درصد سنگ آهن استخراج شده در سطح جهان براي تولید فولاد به کار می رود. صنایع خودرو سازي
و ساخت و ساز، بخش هاي اصلی مصرف کننده فولاد هستند و در نتیجه میزان تقاضاي فولاد این بخش ها
بر تقاضا و قیمت سنگ آهن تاثیر گذار است . سنگ آهن جایگزین مستقیمی ندارد ولی مصرف کننده اصلی
آن یعنی فولاد جایگزین هایی دارد. از جمله رقابت بالایی با فلزات دیگري چون آلومینیوم دارد که مصرف
آن در صنایعی چون خودرو سازي رو به افزایش است. چین بزرگترین تولید کننده فولاد دنیاست و 44
درصد تولید جهان را در دست دارد و براي تامین نیاز سنگ آهن خود هم تولید دارد و هم واردات. میزان
اهمیت تقاضاي سنگ آهن چین بر بازار این ماده اولیه از آنجایی نمایان است که چین علاوه بر این که
دومین تولید کننده سنگ آهن دنیاست، اولین وارد کننده این ماده اولیه مهم نیز به شمار می رود. صادرات
سنگ آهن ایران بیشتر توسط شرکت هاي خصوصی و 95 این صادرات به کشورهاي چین و هند می باشد .

متن کامل