بررسی صنعت سنگ آهن

بررسی صنعت سنگ آهن تا 1400
کنسانتره سنگ آهن ماده اولیه و اصلی در فرآیند تولید شمش فولاد و زنجیره ارزش آن است. در سالهای اخیر با رشد
سرمایه گذاری در بخش فولاد، نیاز به سنگ آهن، کنسانتره و گندله بیش از پیش احساس میشود. در این راستا سرمایه
گذاری متعددی از سوی تولید کنندگان عمده مانند: گل گهر و چادرملو و پروژههایی مانند میدکو و نیز فولادسازان در
منطقه سنگان و سایر مناطق صورت گرفته است. با این حال مشکل کمبود مواد اولیه اکنون دامن صنعت فولاد کشور را
گرفته و فولادسازان با مشکل کمبود مواد اولیه و بعضا واردات روبرو هستند.

متن کامل