گزارش و مقاله

ایمنی در معادن روباز

تامين ايمني براي معدنكاران از الزامات مهم معدنكاري است.براي كنترل مخاطرات و كاهش حوادث در معادن بايستي نسبت به حذف وكنترل خطر در مبدا،كاهش و به حداقل رساندن آنها و نهايتاً تجهيز معدنكاران به وسايل حفاظت فردي مناسب اقدام نمود.تحصيل،آموزش ،تجربه و نظارت پارامترهاي كليدي براي توسعه ايمني در معادن محسوب مي شوند.براي افزايش ايمني و كاهش حوادث لازم است صاحبان معدن،سرپرستان و كارگران با هم همكاري تنگاتنگي داشته باشند.عوامل زيان آور در عمليات معدنكاري شامل عوامل زيان آور فيزيكي(صدا،ارتعاش،استرس گرمايي وغيره)،عوامل زيان آور شيمييايي(گردوغبار،گازها و بخارات مواد ناريه)،ارگونوميكي مي باشند.در هنگام استخراج و عمليات معدنكاري كارگران و كاركنان معدن با مخاطرات فراواني مواجه مي باشند كه طراحي بهينه معدن و تعيين پارامترهاي اصلي پله استخراجي متناسب با اندازه و حجم ماشين آلات و پيش بيني مولفه هاي ايمني نظير پله ايمني و ديواره اطمينان مي تواند در پيشگيري و كاهش حوادث كمك شاياني بنمايد.در اين مقاله سعي شده است عوامل زيان آور و خطرات موجود در معادن روباز شناسايي و براي كنترل و حذف آنها راهكارهايي ارائه شود.

جهت دانلود ادامه مطلب فایل پیوست را ذخیره نمایید.

 

 

emeni maaden sathi_0