شرکت های زیرمجموعه1

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان

۸/مرداد/۱۳۹۶

درتاریخ 1383/12/25 شرکت توسعه ساختمانی پارسیان آثار”، از شرکتهای اصلی شرکت سرمایه گذاری پارسیان و در جهت ماموریتهای تعریف شده...

شرکت پیدیکو

۸/مرداد/۱۳۹۶

۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری پارسیان بوده و عمده معاملات آن مربوط به خرید و فروش...